הודעה על כוונת עיריית חריש להתקשר עם חברת תולעת נתניה בע"מ - COLIBRI