הודעה על כוונת עיריית חריש להתקשר עם חברת רשת קיבוצון בע"מ