הודעה על כוונת העירייה להתקשר עם ספק יחיד חב' תולעת נתניה בע"מ