קול קורא 300/24 תרומה למען משפחות מגויסים ומתן תמיכה ליוזמות קהילתיות

הודעה על ארכה להגשת הצעות


המועד האחרון להגשת הצעות יהיה עד ליום 1.7.2024, עד השעה 13:00