הודעה על כוונת עיריית חריש להתקשר עם חברת LEE-HAPPY