מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים לעיריית חריש

עדכון המועד האחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יהיה עד ליום 4.6.2024, עד השעה 13:00.