מכרז פומבי מס' 111/2024 למתן שירותי ניהול תחום קיימות, סביבה וגינות קהילתיות