109/2023 ביצוע עבודות תחזוקה ויזומות לתאורת רחוב ומתקני חשמל ותקשורת במוסדות עיריית חריש

נספחים

מענה לשאלות הבהרה

הארכת מועד להגשת הצעות

  • המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יהיה עד ליום 23.1.24, עד השעה 13:00.

הודעה על דחיית פתיחת תיבת המכרזים

  • בשל עניין אישי, פתיחת תיבת המכרזים תידחה למועד אחר. על כך תבוא הודעה בנפרד.