החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש