החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס' מש/20/2021