החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - צהרונים לילדים ותוכנית קיץ