החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש