החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז - גנ/19/2021