החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז: סימון כבישים, תמרור ושילוט