החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח - עבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים מס׳ גנ/19/2021