החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מכרז מק/19/2022