החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מכרז אס/2/2022