החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז - מק/8/2021