החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז - לת/15/2021