פרוטוקול וועדת התקשרויות - קול קורא 303/22 רכז מוסיקה