פרוטוקול מכרז משכ"ל מק/19/2022 מבנה חינוך במגרשים 204 ו-231