ארנונה

הנחות

הנחות מארנונה ניתנות ל”מחזיק” בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטות עיריית חריש.

להלן שלושה סוגים של הנחות ופטורים בתשלום הארנונה:

 1. הנחות אישיות למגורים: ניתנות לתושבי העיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס הקבועות בהוראות הדין, בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) – 1993
 2. הנחות לבניין: ניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לבניין.
  הנחות אלה כוללות הנחת “נכס ריק” ופטור ל”בניין שאינו ראוי לשימוש”.
 3. פטורים נוספים מתשלום ארנונה מלאים או חלקיים למוסדות שונים ניתנים לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) – 1938.

תנאים כלליים למתן הנחה מארנונה

 • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-“מחזיק” בנכס בספרי העירייה. מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בעיר חריש. במידה וימצא כי התגורר בעבר בעיר אחרת, ימציא מהרשות אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
 • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס כבעלים או כשוכר (בכפוף להמצאת חוזה שכירות בתוקף לשנה לפחות).
 • כל בקשה להנחה חובה לצרף צילום תעודת זהות וספח. במקרה בו מגיש הבקשה מיופה כוח, יש לצרף גם אישור ייפוי כוח מהזכאי להנחה.
 • המידע באתר מובא לנוחות בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

כל בקשה להנחה חייבת להיות מלווה בטופס הנ”ל.

מה יש לצרף לבקשת הנחה בארנונה

 1. תצלום ת.ז כולל ספח ובו מעודכנת כתובת הנכס.
 2. אישור על קצבה או אין קצבה לשנת 2020 (מזונות/ אבטלה/ הבטחת הכנסה / נכות), מהמוסד לביטוח לאומי.
 3. מעל גיל 18, לא עובד יציג אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי, כולל מקבלי הבטחת הכנסה.
 4. מי שפוטר מעבודתו יציג מכתב פיטורים ואישור המוסד לביטוח לאומי על דמי האבטלה.
 5. תנועות בנק לחודשים 10-11-12 /2020 מכל חשבונות הבנק, הפקדות ללא אסמכתא יש להסביר בתצהיר עו”ד.
 6. גרושים – יש להציג הסכם/תעודת גירושים.
 7. פרודים – מעל שנתיים בלבד בתצהיר עו”ד הכולל סעיף בנושא המזונות.
 8. שכיר לפי מסלול 3 חודשים 10-11-12/2020, יצרף בנוסף :
  תלושי שכר ואישורים על כל הכנסה אחרת לחודשים 10-12/2020 לכל הדיירים מעל גיל 18.
 9. שכיר לפי מסלול שנתי, חודשים 1-12/2020, בנוסף יצרף: תלושי שכר ואישורים על כל הכנסה אחרת לשנת 2020 (ניתן 106), לכל הדיירים מעל גיל 18
 10. לעצמאיים: שומה לשנת 2020 ממס ההכנסה.
 11. חיילי מילואים מקבלים הנחה של 5% בארנונה

עיריית חריש אישרה הנחה של 5% בארנונה לחייל מילואים פעיל הרשום כמחזיק בפועל בנכס בדירת מגורים וזאת במסגרת התקנות החדשות שפורסמו ב- 27.3.18.

מתן ההנחה היא במסגרת התקנות עליהן חתם שר הפנים; המאפשרות לרשויות המקומיות לקבוע הנחה מקסימלית בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל. במסגרת זאת, על משרת המילואים להחזיק בתעודה תקפה של משרת מילואים פעיל/ או אישור רשמי אחר שנתן לו צה”ל.

בהתאם להחלטת מועצת חריש ההנחה תחל מתאריך 1.1.2021

*** ככל שיידרשו מסמכים נוספים – חובה להשלים.

*** לא יתקבלו בקשות להנחה ללא כל האסמכתאות הנדרשות, כולל טופס בקשה מלא וחתום.

מידע לחייבי ארנונה

עיריית חריש משתדלת שלא לנקוט פעולות של אכיפת גבייה נגד המאחרים בתשלום חובותיהם. תשלום חובות בזמן מבטיח שלא תחויבו בריביות והצמדות, ומונע אי נעימות.

מתי עליי לשלם?

כל התשלומים השנתיים או הדו-חודשיים צריכים להיות משולמים עד המועד האחרון המופיע על הוראת התשלום. כל איחור בתשלום חושף את החייב לתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה על פי חוק ולפעולות אכיפה בהמשך.

ואם לא שילמתי את חובותיי לעירייה?

בעלים/מחזיק בנכס שלא שילם את יתרת חובותיו לאחר קבלת התראה כחוק, חושף את עצמו לתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה, וכן להליכי גבייה באמצעי אכיפה מנהליים.

הליכי גבייה

במקרים שבהם החייבים לא הסדירו את חובותיהם על אף פניות הרשות, אנו ניאלץ לנקוט הליכי אכיפה מנהלית לשם גביית החובות, כגון:

 • עיקול חשבונות בנק
 • עיקולי רכב – רישום אזהרה במשרד הרישוי
 • עיקול מיטלטלין ברישום ובפועל
 • רישום אזהרה בטאבו
 • הגשת תביעות משפטיות

מועדי גבייה

 • שובר תשלום תקופתי (ארנונה, מים והיטל שמירה): בכל תחילת חודש אי זוגי.
 • יום אחרון לתשלום – בתאריך 15 באותו חודש.
 • משלוח הודעת חוב – 30 יום לאחר היום האחרון לתשלום.
 • משלוח דרישה לפני נקיטת הליכי אכיפה מנהליים – 30 ימים ממשלוח הודעת החוב הראשונה.
 • הליכי אכיפה מנהליים – 15 יום מקבלת דרישה לפני נקיטת הליכי אכיפה מנהליים.

אנא שלמו חובותיכם בזמן והימנעו מחיוב בריביות, מנקיטת הליכי גבייה ומאי נעימות!

לבירורים על יתרות חוב ואמצעי תשלום ניתן לפנות למוקד שירות ארנונה ומים במספר 6719*

שאלות ותשובות

בעלי דירות

את התהליך ניתן לבצע באתר העירייה באמצעות השירות המקוון “פתיחת תיק נכס”

אילו מסמכים עליי לצרף?

 • תעודת זהות +ספח
 • פרוטוקול מסירה
 • מסמך “פתיחת תיק נכס”
 • 2 עמודים ראשונים מחוזה הרכישה

* אם הדירה נרכשה כחלק מקבוצת רכישה, אין צורך בחוזה רכישה

שוכרים

את התהליך ניתן לבצע באתר העירייה באמצעות השירות המקוון “החלפת משלמים- עדכון מחזיק בנכס”

 • ת.ז+ספח
 • חוזה שכירות

* לתשומת ליבכם, בעת מילוי הטופס תידרשו למסור את מספר המשלם ומספר הנכס.

 • מספר המשלם הנוכחי הוא מספר ת.ז של האדם שעד כה שילם את החשבון.
 • מספר הנכס מספר שיש לבקש מבעל הדירה.

עדכון על סיום הטיפול בפנייתך יתקבל לטלפון הנייד של מבקש השירות באמצעות SMS

תעריף הארנונה למגורים בחריש הוא 50.3 ש”ח למטר
לשנה.

תעריף הארנונה למסחר, על פי צו הארנונה לשנת 2021 עומד על 110.66 ₪ למטר.

התעריף הינו תעריף שנתי ויש לחלק את הסכום ל-6 על מנת לחשב את התשלום הדו-חודשי הרלוונטי.

יש להתעדכן מדי שנה בצו הארנונה הרלוונטי.

התשלום עבור ארנונה הוא אוטומטי ומיידי. 

ישנם שני סוגים של הנחה שניתן להגיש זכאות עבורה:

 • 2 הנחות ניתנות מתוקף החוק:
  • הנחה שניתנת על ידי ביטוח לאומי עבור תשלומי ארנונה
  • הנחת הורה יחיד
 • הנחה שניתנת בגין מבחן הכנסה

אילו מסמכים עליי לצרף?

 • הנחות ביטוח לאומי
  • אישור קבלת קצבת ביטוח לאומי עדכנית
  • תעודת זהות + ספח עם כתובת מעודכנת כתושב חריש
  • אישור על הפסקת הנחה מהעיר הקודמת בה התגוררת
 • הנחה הורה יחיד
  • הסכם גירושין (החלק המציג את המשמורת על הילדים)
  • תעודת זהות + ספח עם כתובת מעודכנת כתושב חריש
  • אישור על הפסקת הנחה מהעיר הקודמת בה התגוררת
 • הנחה בגין מבחן הכנסה

הבהרה כללית: תעריף המים נקבע על ידי רשות המים. התעריף הינו זהה בכל הארץ: 7 קוב לאדם.

לתשומת לבך

 • כל תושב מחויב בצריכת מים משותפת המחולקת בין כל שאר הדיירים שמתגוררים בבניין. צריכת מים משותפת כוללת בין היתר: השקיית גינות הבניין, ניקיון הבניין ועוד.
 • יש לוודא כי מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע בנכס, מעודכנות במשרד הפנים. במידה ומספר הנפשות לא מעודכנות, התעריף יהיה גבוה.
 • יש לבצע בדיקה ולוודא כי מד המים הרשום על חשבון המים הינו המד המשויך לנכס שלך (ניתן לפתוח את הברז בדירתך, לגשת לארון מדי המים הקומתי ולוודא שהמחוג מסתובב בהתאם להפעלת הברז בדירתך).
 • ייתכן כי בנכס ישנה נזילה סמויה המצביעה על צריכה גבוהה. יש לפנות לאינסטלטור על מנת לוודא שאין נזילה. במידה והתגלתה נזילה, יש לתקן באופן עצמאי ולאחר מכן להמציא אישור תיקון על ידי אינסטלטור / הצהרה על תיקון באופן עצמאי / אישור מהקבלן בגין ביצוע תיקון. לאחר הצגת אישור למחלקת ארנונה ומים, יחושב תעריף מוזל יותר על הצריכה החריגה (“תעריף נזילה”).

הגשת פטור מתשלום ארנונה על נכס ריק מחפצים ואדם תוגש באתר העירייה באמצעות השירות המקוון “פטור מתשלום ארנונה על נכס סגור וריק/שיפוצים”

הגשתי בקשה ולמרות זאת אני מקבל חשבונות הבייתה, מדוע?

פטור מארנונה לדירה ריקה ינתן בסוף התקופה בה הנכס היה ריק, על סמך צריכות מים, חשמל ודו”ח פקח שהגיע לוודא שהדירה הריקה. גם לאחר הגשת הבקשה לפטור, תמשיך לקבל חשבונות כרגיל.

אינך צריך לשלם את הארנונה בתקופה זו.
יהיה עליך לשלם אך ורק את היטלי שמירה ומים.

לתשומת לבך

 • הפטור יינתן רק על ארנונה ולא על מיסי שמירה ומים
 • את התשלום בגין היטל שמירה, מים וביוב ניתן לשלם באמצעות “תיק תושב” או דרך מוקד *6719
 • הפטור הינו חד פעמי, לתקופה של עד חצי שנה בלבד.
 • ניתן לממש את הפטור גם בחלקים על תקופה של לא פחות מחודש.

ניתן לעדכן את מספר הנפשות באופן מקוון על ידי הקישור הבא https://tiktak.metropolinet.co.il/#!welcome/131

הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק המדינה על המחזיקים בדירות מגורים ובכל מבנה שאיננו משמש למגורים, כגון חנויות, משרדים, מבני תעשייה ומלאכה, חניונים, קרקעות ועוד.
על מנת להשלים את תהליך החיבור לארנונה ולמונה המים, יש להמציא מספר מסמכים.

לפניכם נוהל קליטת תושב חדש לחיבור מים וארנונה:

 • צילום ת.ז + ספח מלא
 • חוזה קנייה (3 עמודים ראשונים + עמוד אחרון של החתימה).
 • טופס פתיחת תיק נכס – טופס הניתן מהקבלן (חתום בחותמת החברה)
 • פרוטוקול מסירה (במידה ויש)

כמו כן ניתן לבצע את השירות באופן מקוון

הבהרות ותשובות

בעל הנכס האמור בחוזה (או אשתו לחילופין הרשומה בספח ת.ז), רשאי הוא בלבד להיקלט במרכז.
רשאי להגיע אחד מבעלי הנכס,הרשום בחוזה, על מנת להשלים את הקליטה.
יינתן פטור מלא מתשלום ארנונה ל – 6 חודשים בלבד לנכס חדש וריק, מותנה בהצהרה אל מול מחלקת הגבייה או בתהליך הקליטה.
דירה שכורה – על בעל הנכס להציג חוזה שכירות של מינימום שנה לפחות + ת.ז וספח של השוכר.
בעל נכס המעוניין להשכיר את נכסו מתחת לשנה, באחריותו לשאת בתשלום הארנונה.
זכאים המבקשים להגיש בקשה להנחה בארנונה מוזמנים למלא טפסים באתר ולהביא עימם במעמד הקליטה.

ניתן לפנות למוקד 106 

רק לאחר שהפקח העירוני יבדוק את הדירה, יינתן הפטור. חשוב להבהיר כי על התושב להודיע שבוע לפני הכנסת חפצים לדירה, בין אם זה על ידו או על ידי שוכר. תושב שלא יודיע שבוע מראש לא ימומש הפטור.

פטור נכס ריק יינתן לתקופה מינימלית של חודש ימים ועד 3 חודשים במצטבר. לאורך כל תקופת הבעלות בנכס.

 • פטור זה הינו בשיעור של 100%
 • בעל הנכס בלבד זכאי לבקש פטור
 • הנכס ריק, ואין עושים בו שימוש לתקופה של מינימום חודש ימים ברציפות ועד מקסימום של 3 חודשים במצטבר
 • באחריות הבעלים להגיש את הבקשה בתחילת התקופה המבוקשת

המסמכים הנדרשים

 • פטור נכס ריק ניתן בדיעבד בתום התקופה שבה הנכס היה ריק או לאחר 6 חודשים לפי המוקדם מבניהם
 • בסוף תקופה שבה הנכס היה ריק, יש להגיש למחלקת הגבייה את המסמכים הבאים:
  • דוח צריכות חשמל בגין התקופה שבה הנכס היה ריק
  • דוח צריכות מים מתאגיד/עירייה בגין התקופה שבה הנכס היה ריק

ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון.

העברת משלמים ניתן לבצע דרך שליחת המסמכים בדוא”ל למחלקת ארנונה ומים.

יש לשלוח חוזה שכירות (לתקופה של 12 חודשים לפחות) + צילום ת.ז +ספח ת.ז של השוכרים. 
כמו כן, ניתן להגיע פיזית עם המסמכים הנ”ל למשרדי מחלקת הארנונה בבניין העירייה. 

שעות קבלת קהל:

א’, ב’, ד’, ה’ 12:30-08:30
ג’ 18:00-16:00

חשוב מאוד: לפני הגעתכם יש להתעדכן בשינויים שעשויים להיות בימים ובשעות קבלת קהל באתר העירייה.

 

השגה על שומת ארנונה ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל”ו – 1976 (להלן: “חוק הערר“).

סעיף 3 לחוק הערר קובע כי מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום השנתית להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

(1)   הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;

(2)   נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו;

(3)   הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות;

(4)   היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים התשנ”ג – שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

השגה יש להגיש למנהל הארנונה בדואר או במסירה אישית. כתובת להמצאת השגה על שומת ארנונה: רחוב גפן 78, חריש 3760360 (בניין העירייה).

המצאת השגה למנהל הארנונה במסירה אישית תהיה למזכירת הגזבר בבניין העירייה (קומה 1) בימים א’-ה’ בשעות 15:00-08:30.

טלפון: 6719*