הודעה על כוונת העירייה להתקשר עם ספק יחיד חב' טריפודיה