מכרז פומבי למתן שירותי תכנון, ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים בשטח שיפוטה של העיר חריש

המועד האחרון להגשת הצעה יהיה עד ליום 14.4.2024, עד השעה 13:00