מכרז פומבי מס' 115/2021 לאספקת מוצרי מזון, חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמיים