מכרז פומבי מס' 20/18 עיצוב פנים ועיצוב סביבתי למבני ציבור וחינוך במועצה המקומית חריש