מכרז פומבי מס' 76/2016 אספקת שירותי ארכיב עבור מועצה מקומית חריש