קול קורא 1/20 להפקה והפעלת אירועי עצמאות 2020 בחריש -הוארך

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לבקשת מספר משתתפים עד ליום 20.02.2020 בשעה 12:00

תשובות לשאלות הבהרה