מכרז פומבי מס' 10/2017 למתן שירותי ייעוץ ארגוני - הארכה עד 14/5/2017