מכרז פומבי מס' 10/23 לתפקיד רכז/רכזת תב"רים וקולות קוראים