מכרז פומבי דו שלבי מס' 100/2021 למתן שירותי גבייה ופיקוח עירוני

הארכת מועד – המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום: 14.03.2021 בשעה 12:00