מכרז פומבי מס' 100/2022 להקמה, תפעול, תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום חוצות