מכרז פומבי מס 101/18 לתפקיד: מרכז מתנדבים ברשת המקומית