מכרז פומבי מס' 101/2022 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מצלמות טמ"ס, אנליטיקה