מכרז פומבי מס' 102/2022 לאספקת ריהוט בתי ספר וריהוט משרדי עבור המועצה המקומית חריש