מכרז פומבי דו שלבי 107/2021 למתן שירותי הנהלת חשבונות, חשבות וחשבות שכר

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום: 22.6.2021 בשעה 14:00

מסמך הבהרות מס’ 1