מכרז פומבי 109/18 לתפקיד מהנדס הרשות המקומית - הארכה