מכרז פומבי מס' 113/2021 לקבלת שירותי תחזוקה שיפוץ ובנייה של מוסדות חינוך וציבור

עדכון מועדים: נוכח גל התחלואה הנוכחי, המועד להגשת המכרז יוארך עד ליום 6.2.2022 בשעה 12:00.

המועד להגשת הצעות למכרז יוארך עד ליום 9.1.2022 בשעה 12:00. המועד להגשת שאלות הבהרה יוארך עד ליום 2.1.2021 בשעה 12:00 במבנה ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
המועד להגשת הצעות למכרז יוארך עד ליום 20.1.2022 בשעה 13:00. המועד להגשת שאלות הבהרה יוארך עד ליום 13.1.2022 בשעה 12:00 במבנה ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.

הארכת מועדים:

  • המועד להגשת הצעות למכרז יוארך עד ליום 30.1.2022 בשעה 12:00.
  • המועד להגשת שאלות הבהרה יוארך עד ליום 24.1.2021 בשעה 12:00 במבנה ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.