מכרז פומבי מס' 114/2021 למתן שירותי הדברה בשטחים הציבוריים, מבני המועצה, מבני ציבור וחינוך במועצה המקומית חריש