מכרז פומבי מס' 126/18 לתפקיד גזבר הרשות המקומית חריש