מכרז פומבי מס' 18/20 לתפקיד עובד/ת איתור נוער -הוארך