מכרז פומבי 2/2018 להתקנת תחנות הסעה לתלמידים ברחבי המועצה המקומית חריש