מכרז 202/2020 לאספקת שירותי צילום סטילס ווידיאו

הארכת מועדים:

בשל משבר הקורונה והסגר במדינה, המועדים הקבועים במכרז יידחו וכדלקמן:

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז יידחה ליום 21.1.2021.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום 3.2.2021 בשעה 12:00.

כל שאר הוראות המכרז יוותרו ללא שינוי.

מסמך הבהרות מס’ 1>>