מכרז פומבי מס' 229/22 לתפקיד מנהל/ת מחלקת מכרזים והתקשרויות