מכרז פומבי מס' 38/2016 הזמנה להציע הצעות להפעלת צהרונים