מכרז פומבי מס' 21/45 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות נוער