מכרז פומבי מס' 49/20 לתפקיד מנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה