מכרז פנימי/פומבי מס' 60/21: לתפקיד מזכירת מנהל כללי