מכרז פומבי מס' 90/22 רכז/ת בית ספר קהילתי על יסודי