מכרז פומבי למתן שירותי הדרכות חינוכיות במעונות יום בעיר חריש 102/2024

נספח 21

הארכת מועד להגשת הצעות – המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום 01/07/2024